Besiktning och kontroll

För trygg kontroll

Vesam är genom att vara ackrediterat kontrollorgan en trygg partner för olika typer av såväl lagstadgade som frivilliga besiktningar och kontroller. Vi utför fem olika typer av fastighets- och anläggningskontroller – Energideklarationer, Energiutredningar, OVK – Obligatorisk ventilationskontroll, Årlig kylkontroll samt Entreprenadbesiktningar.

Energiutredning

För alla nya byggnader gäller att en utvärdering av byggnadens energianvändning måste ske redan på projekteringsstadiet. Detta sker genom en s.k. Energiutredning, vilken bifogas bygglovsansökan och lämnas till den lokala byggnadsnämnden. Vesam arbetar som auktoriserat och godkänt organ för Energiutredningar och utför denna form av utredning för såväl villor, som flerfamiljshus och kommersiella fastigheter.

Sedan 1 januari 2012 gäller skärpta krav för en fastighets energianvändning och riktlinjen är en energiförbrukning reducerad med 20% jämfört med tidigare gällande normer och bestämmelser. Detta måste framgå av bygglovsansökan och den till ansökan hörande energiutredningen.

Vesam genomför en allt ökande mängd energiutredningar och arbetar som ombud åt olika värmepumpstillverkare för energiutredningar i samband med bygglovsansökan.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Vesams besiktningspersonal har riksbehörighet nivå kvalificerad enligt Swedcert för obligatorisk ventilationskontroll. Vid OVK gör Vesam en tillsyn av att ventilationsanläggningen uppfyller såväl myndighetskrav som gällande byggnorm och sammanställer därefter ett anläggningsprotokoll och utfärdar OVK-intyg för fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar själv för inlämning av sitt OVK-intyg till den lokala Byggnadsnämnden. Övervakningen av att OVK genomförts handhas av kommunen.

Årlig kylkontroll

Vesam och dess besiktningspersonal är också certifierat och godkänt som kontrollorgan av Incert för den årliga kylkontroll som gäller för kylanläggningar och som skall rapporteras till respektive kommuns Miljö- och hälsoskyddsnämnd. Vesams certifiering är enligt Kategori 1 och omfattar alla storlekar på kylanläggningar och värmepumpar samt övriga köldmediabaserade anläggningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har normalt mycket god kontroll över vilka anläggningar som kräver årlig kylkontroll, och agerar med böter om rapport ej lämnas in i tid. Även inom denna typ av kontroll har Vesam både lång erfarenhet och en gedigen kompetens.

Entreprenadbesiktning

Vesam utför också entreprenadbesiktningar i samband med anläggningens överlämnande från entreprenör till beställare.

Vesam säkerställer att leveransen till fullo överensstämmer med beställningsunderlag, specifikationer och myndighetskrav och upprättar ett komplett protokoll över besiktningen. Denna typ av besiktningar är ett viktigt hjälpmedel för byggherren när leveransens kvalitet och omfattning skall säkerställas samt att anläggningen uppfyller uppställda krav.